Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY KURSY.FRSI.ORG.PL

FUNDACJI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO


§1

O platformie kursy.frsi.org.pl

 1. Platforma www.kursy.frsi.org.pl (zwana dalej Platformą) jest edukacyjnym serwisem internetowym zarządzanym i prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwaną dalej „FRSI” lub „Administratorem”),
 2. Na Platformie są udostępniane kursy e-learningowe Administratora (zwane dalej Kursami).
 3. Administrator ma pełne uprawnienia do edycji Platformy, w tym udostępniania treści i informacji.
 4. Platforma dostępna jest pod adresem http://kursy.frsi.org.pl/.


§2

Korzystanie z Platformy i kursów

 1. Z Platformy oraz Kursów mogą korzystać osoby pełnoletnie. W szczególności Kursy są polecane pracownikom bibliotek publicznych.
 2. Korzystanie z Platformy oraz znajdujących się na niej kursów jest bezpłatne.
 3. Do korzystania z Platformy jest potrzebny komputer z dostępem do internetu oraz wtyczka Adobe Flash Player.
 4. Każda osoba, która zechce skorzystać z Kursów umieszczonych na Platformie, musi się na niej zarejestrować:
  1. podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  2. zaznaczając, jakiego rodzaju instytucję reprezentuje (biblioteka publiczna, biblioteka szkolna, biblioteka pedagogiczna, inna biblioteka, organizacja pozarządowa, dom kultury, inna instytucja).
 5. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 6. Osoba, która zarejestruje się na Platformie, nazywana jest Użytkownikiem.
 7. Użytkownik ma dostęp do swojego konta za pomocą loginu i hasła.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.
 9. FRSI zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone na Platformie objęte są ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do pełnego wykorzystywania zasobów Platformy (w ramach uzyskanego dostępu). Zabronione jest jednak pobieranie materiałów szkoleniowych (elementów grafiki, kursów i innej zawartości), chyba, że dany zasób jest wyraźnie oznaczony jako „do pobrania”.
 10. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do materiałów szkoleniowych jeśli Użytkownicy korzystają z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 11. Platforma została przygotowana z dochowaniem najwyższej staranności. Administrator nie może jednak zagwarantować całkowitej bezbłędności prezentowanych informacji.
 12. Administrator dołoży wszelkich starań, aby utrzymać pełną dostępność Platformy i jej zawartości, jednak nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za techniczne problemy, które mogą wystąpić.
 13. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z Platformy czy korzystania z zawartych na Platformie informacji.
 14. Korzystanie z Platformy podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa, w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, poglądy polityczne etc. Treści takie będą blokowane przez Administratora.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Platformie treści reklamowych ani treści sprzecznych z postanowieniem ust. 14.
 16. Naruszenie zasad wynikających z ust. 15 może skutkować ograniczeniem lub pozbawieniem prawa do korzystania z Platformy przez Użytkownika.


§3

Dane osobowe

 1. Administratorem danych zbieranych od Użytkowników jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO).
 3. FRSI będzie zbierała od Użytkowników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 4. Użytkownik   wyraża   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   przez   FRSI   oraz    na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FRSI związanych z korzystaniem z Platformy i/lub Kursów podczas rejestracji.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z Platformy.
 6. Przetwarzamy dane w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z Platformy.
 7. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 8. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
 9. Dane osobowe są udostępniane podmiotom wspierającym FRSI w umożliwieniu korzystania z Platformy na rzecz Uzytkowników. 
 10. FRSI zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać  na  adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: „Platforma e-learningowa”.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 14. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy w szczególności procesu autoryzacji.

§4

Postanowienia końcowe

 1. FRSI przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 2. Każda osoba, korzystająca z Platformy, zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu, a rejestrując się na Platformie oświadcza, że zapoznała się z jego warunkami i je akceptuje.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, FRSI przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania jego konta, podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.

Last modified: Monday, 5 November 2018, 2:01 PM